İşbu Aydınlatma Metni, https://panel.finteo.com.tr web sitesi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır ) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla _____ SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER AŞ.tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin web sitesi ziyaretçisini aydınlatma ve bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 1 - VERİ SORUMLUSU VE TEBLİGAT ADRESİ

Açıklama: Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu, 7710598068 vergi numarası ile kayıtlı olup Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park B2 Blok No:12/1 34149 Bakırköy/İSTANBUL adresinde mukim SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER AŞ. Veri Sorumlusu, _____ Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını haiz Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park B2 Blok No:12/1 34149 Bakırköy/İSTANBUL adresinde mukim _____

Veri Sorumlusu için belirtilen adres tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 2 - VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİYOR?

2.1 - Üyeliğin Oluşturulabilmesi
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; https://panel.finteo.com.tr web sitesinde üyeliğinizin oluşturulabilmesi ve hizmetlerin yasal zeminde, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir.
2.2 - Mevzuat Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi
Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek amacıyla işlenmektedir. İlgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
2.3 - Pazarlama, Tanıtım ve Kampanyaların Yürütülebilmesi
Ziyaretçiye yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve internet sitesi ile mobil web sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması amacıyla işlenmektedir.


Madde 3 - HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİYOR?

3.1 - Ziyaretinize ilişkin, olması durumunda, talep, şikâyet ve değerlendirme bilgilerinizi saklıyoruz.
3.2 - https://panel.finteo.com.tr web sitesinin “Kayıt” sayfasında yer alan formda sizden isteyip te doldurduğunuz bilgileri toplayıp saklarız.
3.3 - Hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmeye, bültenlere kayıt olabilmeye veya üçüncü bir uygulama üzerinden sizi bir anket doldurmaya veya bir çekiliş, yarışma vs katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresinize ait kişisel verilerinizi toplar ve saklarız.
3.4 - Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile Canlı Destek üzerinden yapılan görüşme kayıtlarını saklıyoruz.

Madde 4 - ÇEREZLERİ KULLANIYOR MUYUZ?

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Madde 5 - KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURTİÇİNDE AKTARILIYOR MU?

Katılımcılara ait kişisel veriler, sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, https://panel.finteo.com.tr üzerinde yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amacıyla kişisel verileriniz yurt içinde üçüncü parti uygulamalara aktarılabilecektir.

Madde 6 - KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURTDIŞINA AKTARILIYOR MU?

Veri Sorumlusu'nun ve Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari işlerin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası dahil olmak üzere Kanun’un 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve yeterli koruma mevcut değilse dahi _____ SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER AŞ. olarak yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca makul usullerle denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

Madde 7 - KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi;
7.1 - Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.
7.2 - Kendisine ait kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.
7.3 - Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.
7.4 - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Madde 8 - TALEPLERİNİZİ NEREYE İLETEBİLİRSİNİZ?

8.1 - Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından usule uygun olarak info@finteo.com.tr adresine e-posta ile iletilebilecektir.
8.2 - _____ SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER AŞ., söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
8.3 - _____ SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER AŞ., taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkına sahiptir.
8.4 - Başvuru sırasında başvuru formumuzun kullanılması ve e-postanın konu kısmına yahut yazılı olarak yapılan başvurularda zarfın üzerine büyük harflerle "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılması halinde başvurular daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilecektir.